INTEGRITETSPOLICY STAAR

Giltig från 1 December, 2020

 

 

 

Integritetspolicyns omfattning

 

Nedan beskrivs hur Empowered Applications AB (“STAAR”), 559093-0722, med adress Bytaregatan 22, 222 21 Lund, (”STAAR”, ”oss” eller ”vi”), behandlar dina personuppgifter som användare av apparna vid namn STAAR, och dig som besöker vår hemsida www.healo.app (”Webbplatsen”).

 

Personlig integritet är viktigt för oss och vi tar din integritet på allvar. Vi skyddar dina personuppgifter och försäkrar oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

 

I denna Integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom denna policy noggrant och göra dig införstådd med innehållet.

 

Vänligen notera att denna Integritetspolicy endast rör behandling av personuppgifter för vilka STAAR är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill verkställa någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

 

För dig som är användare av STAAR men som har förskrivits våra tjänster av en vårdgivare, som erbjuder dig vård genom STAAR, behandlas dina personuppgifter även av vårdgivaren. För vårdgivarens behandling av personuppgifter är den vårdgivaren personuppgiftsansvarig. För mer information om din vårdgivares behandling av dina personuppgifter hänvisar vi dig därför till vårdgivaren.

 

Har du genom ditt försäkringsbolag blivit hänvisad till en läkare eller fysioterapeut som erbjuder vård genom STAAR är ditt försäkringsbolag personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker i samband med försäkringsärendet. För mer information om försäkringsbolagets behandling av dina personuppgifter hänvisar vi dig därför till ditt försäkringsbolag.

 

 

 

Personuppgifter som behandlas

 

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som användare av STAAR:

 

  • kontaktuppgifter (namn och epostadress)
  • personnummer
  • uppgifter om din hälsa
  • uppgifter om din hälsa i relation till behandlingar och framsteg i STAAR
  • token för autentisering av ditt konto på STAAR

Notera att ditt tillhandahållande av dina personuppgifter är en förutsättning för att ingå avtal med oss om tjänsten STAAR.

 

 

 

Ändamålen med behandlingen och rättsliga grunder

 

Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna sköta vår kommunikation med dig som användare av STAAR.

 

Vi behandlar dina uppgifter om din hälsa för att, genom analys av resultat och beteende baserat på våra behandlingar, bedriva aktiv undersökning kring hur behandlingarna kan förbättras och effektiviseras.

 

Vi behandlar din token för autentisering för att kunna säkerställa att endast behöriga användare kan logga in på STAAR.

 

Eftersom STAAR är en vårdtjänst går samtliga personuppgifter att härleda till din hälsa. Detta gör att dessa personuppgifter ses som känsliga och behandlas därför endast på basis av ditt föregående samtycke.

 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Du kan även återkalla ditt samtycke endast i förhållande till en viss del av vår behandling. Notera dock att ditt samtycke till ändamålen är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig tjänsten STAAR. 

 

 

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

 

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av STAAR och våra personuppgiftsbiträden. Anlitade personuppgiftsbiträden är alltid bundna av skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal som ålägger dem samma skyldigheter vid personuppgiftsbehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt denna policy.

 

STAAR delar, vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. 

 

STAAR överför endast personuppgifter till länder utanför EU/EES om berört land har en s k adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

STAAR kommer inte att använda din e­postadress för oönskade utskick. Epost som skickas av STAAR kommer ske helt i enlighet med villkoren i denna policy.

 

Vid misstänkt brott mot lag eller våra allmänna villkor kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till rättsvårdande myndigheter, samt till våra juridiska rådgivare.

 

STAAR kan dock komma att överföra dina personuppgifter:

 

  • med den vårdgivare som erbjuder dig vård genom STAAR eller det försäkringsbolag som hänvisat dig till oss, 
  • till din Vårdgivare om du begär det eller samtycker till Vårdgivarens förfrågan via STAAR,
  • till svenska nationella kvalitetsregister, samt 
  • till tillsynsmyndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot våra Allmänna villkor eller när STAAR är skyldig att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

 

 

 

Lagring av personuppgifter

 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen och efter det i en period om 12 månader.

 

Upphör du att vara användare av STAAR kommer vi att gallra personuppgifterna inom tolv månader från att du upphört vara användare. Vi kommer dock att fortsätta lagra och behandla dina uppgifter om din hälsa men i anonymiserat tillstånd.

 

Återkallar du ditt samtycke till viss behandling som grundar sig på samtycke, om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller om behandlingen av annan anledning inte längre tillåten, anonymiseras eller raderas personuppgifterna.

 

 

 

Cookies

 

Våra webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på Webbplatsen.

 

Vi använder oss av så kallade tracking cookies, vilka har till syfte att dela information mellan webbplatser för att samla information och ge dig specialanpassad information.

 

Vi använder cookies endast om du givit ditt samtycke till det. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

 

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

 

 

 

Dina rättigheter

 

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och få information kring vår hantering av dem.

 

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Notera dock att detta påverkar möjligheten för oss att erbjuda dig våra tjänster.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. 

 

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss, t ex om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna har behandlats på ett olämpligt sätt.

 

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du t ex bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

 

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktinformationen längst ned i detta dokument.

 

 

 

Tillägg och ändringar

 

Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om vi gör det, och om du är aktiv användare av STAAR, kommer vi att meddela dig om förändringen via epost.

 

 

 

Dataskyddsombud


För mer information eller vid frågor om denna Medicinska ansvarsfriskrivning vänligen kontakta STAARs Dataskyddsombud genom:


core@healo.app


Empowered Applications AB
SE559093072201


Bytaregatan 22
222 21 Lund

 

© 2021 Empowered Applications